Wednesday, December 29, 2010

Աշխարհը փոխել... / To change the world

Ողջ կյանքում երազում էր փոխել աշխարհը:
Երազում էր հրաշքի մասին, որ ամեն ինչ ակնթարթորեն ավելի լավը կդարձնի:
Ապարդյուն ջանքեր էր թափում` կրկին ու կրկին:

Եկավ մի պահ, երբ արդեն ի զորու էր աշխարհը փոխել, բայց նա ոչինչ չարեց. ինչ-որ բան էր հասկացել...

 Whole life's dream was to change the world.
 He dreamed about a miracle that everything will instantly make better.
 Futile efforts were shed again and again.

Came a moment when he was able to change the world, but he did nothing. Something was understood...

Friday, December 24, 2010

Awake/ Արթնացում

Once you will open your eyes and see the WORLD...
The world you see then will be so differ and so true...
That world will give you the feeling of freedom...
You will be able to fly...
You will love that world...
And it will be so cruel to wake up and understand that it was only a dream...

Մի օր դու կբացես աչքերդ և կտեսնես ԱՇԽԱՐՀԸ...
Աշխարհը, որը կտեսնես, կլինի այնքան ուրիշ և այնքա~ն իրական...
Այդ աշխարհը կտա քեզ ազատության զգացումը...
Դու ի զորու կլինես թռչե~լ...
Դու կսիրե'ս այդ աշխարհը...
Եվ այնքան դաժան կլինի արթնանալ և հասկանալ, որ դա պարզապես երազ էր...

Monday, December 13, 2010

It is cold/Ցուրտ է

I am sad. There's void and tremble inside: my heart is cold and trembling. There are not tears in my eyes, but I want to cry, to calm down…
Nobody understands me and how they can, as I can’t myself...