Tuesday, September 13, 2011

I live/Ապրում եմ


I live.
That’s good!!!  Is that good?
What will happen if my tommorow never comes?
I’m died!
Who will suffer? Who will feel guilty? Who will blame me? Who will be happy?
I’m back!
Miracle? Mistery? Whatever…
I’m alive.
Who will suffer? Who will feel guilty? Who will blame me? Who will be happy?
I live.

Ապրում եմ:
Դա լա՛վ է: Դա լա՞վ է:
Ի՞նչ կլինի եթե իմ վաղը երբեք չգա:
Մեռա՜ծ եմ:
Ո՞վ է տառապելու: Ո՞վ է զգալու մեղավոր: Ո՞վ է ինձ մեղադրելու: Ո՞վ կլինի երջանիկ:
Վերադարձա՛:
Հրա՞շք: Առեղծվա՞ծ: Ինչ-որ է…
Շնչում եմ:
Ո՞վ է տառապելու: Ո՞վ է զգալու մեղավոր: Ո՞վ է ինձ մեղադրելու: Ո՞վ կլինի երջանիկ:
Ապրում եմ: