Saturday, April 7, 2012

Անկեղծ.../ Frank...


Ցանկացավ անկեղծանալ ինքն իր հետ…
Ես բարի եմ…
Ես խիզախ եմ…
Ես խենթ եմ…
Մտքերը մրրկվեցին, բայց բոլոր մտքերից միայն մեկը ստացվեց անկեղծ՝ ես կեղծ եմ…

***
He wished to be frank with himself…
I’m kind…
I’m brave…
I’m crazy…
The thoughts stormed, but only one of them came to be frank: ‘I’m dissembler’…