Wednesday, March 9, 2011

Conflict


The world consists of the contradictions. These contradictions are in a conflict, life’s a conflict…
The end of this conflict could be either the death of the EXCISTENCE or the ACQUITTAL…
Someone dies finally, someone gets the acquittal…
The both cases bring us to the same- TRANQUIL…
But in one hand the death is the winner, in the other hand the life…
More contradictions…
It will be so until comes the final victory, that independent of the outlying world can rise in our soul, can be our…
Just think. ,,My own LIFE or the DEATH that belongs only to me…
That’s my choice’’


Աշխարհը կազմված է հակասություններից: Այդ հակասությունները պայքարում են, կյանքը պայքար է...

Այդ պայքարի վերջը կամ ԳՈՅԻ մահը կարող է լինել, կամ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ...
Ոմանք մեռնում են անվերադարձ, ոմանք հասնում կատարելության...
Երկու դեպքում էլ, միևնույն է, հանգում ենք ԱՆԴՈՐՐԻ...
Բայց մի դեպքում հաղթում է մահը, մյուս դեպքում` կյանքը...
Կրկին հակասություններ...

Մինչև չգա վերջնական հաղթանակը, որ անկախ արտաքին աշխարհից կարող է ծնվել մեր էության մեջ, լինել մերը...
Միայն մտածեք.
<<Իմ սեփական ԿՅԱՆՔ կամ միայն ինձ պատկանող ՄԱՀ...
Ես եմ ընտրողը...>>