Monday, August 25, 2014

There was a huge scurry in the Planet's Security Summit. A call for help had come from the Solar system. There were doubts that was the third planet. The Revisory Committee came to confirm the theory of third planet after a small excursion there.
- The planet has gone crazy, - the summit has decided.
- Is it possible to heal her anyhow?
- Yes, if we eliminate the human.

The sanitary detachment that was sent to earth, was destroyed immediately, later the human has destroyed the  Planet's Security Summit. The Earth keeps sending answerless calls to nowhere.

Մոլորակների անվտանգության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովում իրարանցում էր: Արեգակնային համակարգից օգնության աղերս էր հնչել: Կասկածներ կային, որ խոսքը երրորդ մոկորակի մասին է: Վերստուգիչ հանձնաժողովը փոքրիկ էքսկուրսից հետո հաստատեց երրորդ մոլորակի մասին վարկածը:
- Մոլորակը խելագարվել է, - որոշեցին հանձնաժողովում:
- Իսկ ինչ-որ կերպ նրան բուժել հնարավո՞ր է:
- Այո, եթե վերացնենք մարդկանց:

Սանիտարական ջոկատը, որ ուղարկել էին երկիր, տեղում ոչնչացվեց: Ավելի ուշ մարդիկ վերացրեցին մոլորակների անվտանգության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը: Երկիրը շարունակում է անպատասխան աղաղակներ ուղարկել տիեզերք...

No comments:

Post a Comment